Školní stravování

 Talíř polévky – autor Michal Černík
Pro polévku, polívčičku
poslala jsem svoji lžičku.
Musela jít desetkrát
měla velký, velký hlad.

- Školní stravování je neoddělitelnou součástí vzdělávacího procesu a výchovy.

- Plní funkci nejenom strávníka nasytit, ale i funkci společenskou, vychovávat  ke správným stravovacím návykům  a v neposlední řadě i zdravému životnímu stylu.

- Snažíme se o pestrost stravy a dodržujeme stanovená doporučení. Naším cílem je, aby dětem chutnalo.

V naší mateřské škole se o toto starají:

Vedoucí stravování - Pavla Halaštová

Hlavní kuchařka – Lenka Dužíková

Kuchařka – Veronika Štěpnicová ( nyní na PN), zastupuje Elena Vízdalová.

 

 Vnitřní řád školy - školní stravování:

Školní stravování se řídí:

- Vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování

- Vyhláškou č. 107/2008 Sb., kterou se mění Vyhláška č. 107/2005 Sb.

- Vyhláškou č. 463/2011 Sb., kterou se mění Vyhláška č. 107/2005 Sb.

- Zákona 561//2004 Sb. O předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon)

- platných hygienických předpisů a předpisů BOZP

 

Stravování v mateřské škole je:

- celodenní     ( přesnídávka, oběd, svačina, pitný režim)

- polodenní     ( přesnídávka, oběd, pitný režim)

Dítě je možné přehlašovat v rámci kategorií pouze v celých kalendářních měsících a změnu hlásit včas u vedoucí stravování.

 

       Kalkulace cen:

-       

je vyvěšena na nástěnce školní jídelny

-       

dle Vyhlášky č. 107/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o školním stravování, viz příloha 2 jsou do věkových skupin zařazováni na dobu školního roku (školním rokem je považováno období od 1. 9. do 31. 8. následujícího roku) ve kterém dosahují stanoveného věku takto:

o  

1. stravovací kategorie                      do 6 let

o  

2. stravovací kategorie                      7 – 10 let

Kategorie:


Zvýšení stravného od 01.04.2023 !


Strávníci do 6 let  

Celodenní strava:     44,- Kč

Polodenní strava:     35,- Kč

 

Strávníci 7 – 10 let

Celodenní strava:     47,- Kč

Polodenní strava:      38,- Kč

 

 

Práva a povinnosti strávníků, pravidla vzájemných vztahů s pracovníky školy

 

Strávník má právo:

-       

stravovat se ve škole podle školského zákona

-       

na kvalitní a vyváženou stravu podle zásad racionální výživy

 

       Strávník má povinnost:

-       

řídit se pokyny dohlížejících pedagogů

-       

 

      Pravidla vzájemných vztahů mezi strávníky, zákonnými zástupci a pracovníky školy

-       

pedagogický pracovník zajišťující dohled nad dětmi zajišťuje bezpečnost a nezbytná organizační opatření

-       

dohlížející pedagogové a pracovnice pro výdej stravy jsou povinni respektovat práva dětí a zajišťovat jejich uplatňování

-       

vztahy zákonných zástupců s pracovníky školy jsou založeny na vzájemném respektu a slušnosti

 

      Provoz školní jídelny, organizace činnosti

-       

dopolední svačina se vydává v 8,15 hod., oběd v 11,15 hodin a odpolední svačina v 14,15 hodin.

-       

zákonný zástupce přihlašuje své dítě ke školnímu stravování na základě vyplněné přihlášky, která je součástí školní matriky.

-       

do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují výše uvedeného věku ( viz Vyhláška 107/2005)

-       

strávníkům je vydávána kompletní strava, včetně masa a příloh. Děti nejsou nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a vraceni k dojídání, jsou pouze vybídnuti k ochutnání.

-       

vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti.

-       

dítě má nárok na dotovanou stravu pouze při pobytu ve škole

-       

strava se odhlašuje den předem do 12 hodin, pouze v pondělí na ten den do 8,00 hod.

-       

 rodiče si mohou  pouze první den nemoci dítěte odebrat neodhlášený oběd do jídlonosiče v čase od 11,00 – 11,15 hod. ( první den neplánované nepřítomnosti se považuje za pobyt ve škole).

-       

jídelní lístek se vyvěšuje na chodbě při vstupu do mateřské školy, nejpozději vždy v pátek na období následujícího týdne.

-       

Úhrada stravného se provádí do zpravidla do 20. dne v měsíci, nebude-li úhrada provedena opakovaně je kontaktován zákonný zástupce dítěte a vyrozuměna ředitelka školy

-       

ŠJ provádí zálohovou úhradu stravného

-       

forma úhrady:  formou inkasa ze SŽÚ u České spořitelny, nebo formou inkasa z účtu jiného peněžního ústavu, nebo složenkou. Stravné lze příležitostně uhradit i v hotovosti do pokladny školy.

 

     Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

     

-       

bezpečnost a ochrana zdraví dětí při školním stravování je zajištěna po celou dobu

-       

bezpečnost při stravování dětí zajišťuje pedagogický pracovník na příslušné třídě, který dbá o bezpečnost strávníků, organizuje odběr stravy a dohlíží na čistotu a bezpečnost prostředí, zejména podlahy

-       

děti dodržují při stravování zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, při svém počínání jsou upozorňovány na nebezpečí úrazu

 

       Strávníci užívají majetek školy jen v souvislosti se školním stravováním

 

 

 

     Vymáhání dlužné částky: 

     Zákonní zástupci dítěte jsou ústně opětovně vyzváni k uhrazení dlužné částky, je možno dohodnout s ředitelkou

     školy splátkový kalendář, který jsou schopni splácet. Pokud tak neučiní jsou obesláni písemně, popřípadě je

     vyrozuměn zaměstnavatel zákonného zástupce dítěte z důvodu srážek ze mzdy. Také je vyrozuměno školské zařízení

     kam dítě bude dále docházet. Dlužná částka je nadále vymáhána soudně.                    

 

 

 

 

 

 

Ve Valašském Meziříčí  17. 03. 2023

 

Vedoucí stravování                                                                     Ředitelka školy

Pavla Halaštová                                                                       Alena Janyšková, DiS.