1. 1. Identifikační údaje organizace

  Název organizace: Mateřská škola Valašské Meziříčí, Kraiczova 362, okres Vsetín, příspěvková organizace
  Adresa: Mateřská škola Kraiczova 362,757 01 Valašské Meziříčí
  Telefon: +420 739 369 374, +420 571 622 882
  Webové stránky: www.mskraiczova.cz

 2. 2. Provoz a denní řád mateřské školy

  Provoz školy je od 6:00 do 16:30.

  Stanovený denní řád je flexibilní a může být pozměněn (výlety, divadelní představení, akce školy aj.). Informace o připravovaných akcích v mateřské škole jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách tříd a vstupu do budovy školy, osobně pedagogy nebo na webových stránkách školy: www.mskraiczova.cz

  Denní řád

  Čas Obsah
  6:00 - 8:00 scházení dětí, spontánní hry v centrech aktivit, individuální práce s dětmi, sport
  8:30 - 9:00 hygiena, přesnídávka
  9:00 - 9:30 řízené i spontánní činnosti, dokončování aktivit dětí
  9:30 - 11:30 pobyt venku, aktivity v přírodě, exkurze, výlety po okolí, sport
  11:30 - 12:15 hygiena, oběd
  12:15 - 14:00 hygiena, odpočinek, náhradní aktivity pro děti se sníženou potřebou spánku
  14:00 - 14:30 hygiena, svačina
  14:30 - 16:30 odpolední zájmové činnosti, individuální práce s dětmi, konzultace s rodiči

  Provoz mateřské školy je omezen nebo přerušen v měsících červenci a srpnu, zpravidla na 4 až 6 týdnů. Informaci o omezení nebo přerušení provozu školy zveřejní ředitelka na přístupném místě ve škole (nástěnka pro rodiče) a na webových stránkách školy www.mskraiczova.cz, nejméně 2 měsíce předem, dále pak seznámí rodiče s jinými možnostmi péče o děti v době uzavření mateřské školy a s výší úplaty. Ze závažných důvodů (organizační či technické příčiny) a po projednání se zřizovatelem, lze v průběhu školního roku omezit nebo přerušit provoz školy. Informaci o omezení nebo přerušení provozu školy zveřejní ředitelka na přístupném místě neprodleně poté, co se o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

  Příchod dětí do mateřské školy (u dětí, které mají vzdělávání povinné, je doba pobytu dále upravena v kapitole č.7)

  Ráno od 6.00 hodin do 8.00 hodin předávají zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby děti učitelce mateřské školy osobně ve třídě a popřípadě je informují o aktuálním zdravotním stavu dítěte, nebo o skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte. Pozdější pravidelné i nepravidelné příchody nebo nepřítomnost dětí hlásí zákonní zástupci učitelce mateřské školy ve třídě osobně, telefonicky nebo emailem pro danou třídu. Po předchozí domluvě s učitelkou mateřské školy lze přivést dítě v jinou dobu, nejpozději však do 9:30 hod., kdy se děti připravují na pobyt venku.

  Vyzvedávání dětí a odchod z mateřské školy

  Zákonní zástupci dětí, nebo jimi pověřené zmocněné osoby, mohou děti vyzvedávat v MŠ nebo popřípadě na zahradě MŠ, § 5 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb.: Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitel mateřské školy převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitel mateřské školy předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

  Děti odcházející po obědě doporučujeme vyzvedávat v rozpětí 11:45– 12:15 hod. dle požadavků jednotlivých tříd.

  Ostatní děti si zákonní zástupci vyzvedávají od 14:15 hodin. V jinou, než obvyklou dobu rozcházení doporučujeme domluvit čas s učitelkou mateřské školy. V odpoledních hodinách se mateřská škola uzamyká v 16:30. Do této doby je nutné opustit prostory školy (budovu i školní zahradu).

 3. 3. Úplata za předškolní vzdělávání

  • je stanovena zřizovatelem školy na období školního roku a zákonný zástupce je s její výší seznámen nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku
  • v případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu roku je zákonný zástupce seznámen s výší úplaty při přijetí dítěte
  • vzdělávání se poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku
 4. 4. Oznámení a podněty

  K práci mateřské školy se podávají u ředitelky školy, která je vyřídí nebo postoupí příslušným orgánům. Ředitelka školy nabízí konzultační schůzky po domluvě se zákonnými zástupci i jinými zájemci.

  (tel.: +420 739 369 374), email:

 5. 5. Povinnost předškolního vzdělávání

  Pokud není školským zákonem 561/2004 Sb. §34 odst.1 stanoveno jinak, povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany11. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

  • od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné
  • při splnění podmínek stanovených školským zákonem je dítě povinno se vzdělávat distančním způsobem
  • povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech od 8:15 – 12:15 hodin (rozsah povinného předškolního vzdělávání jsou 4 hodiny)
  • povinnost není dána ve dnech školních prázdnin
  • dítě má právo se vzdělávat v mateřské škole po celou dobu jejího provozu
  • dokládat důvody neúčasti dítěte ve vzdělávání v souladu s podmínkami stanoveným školním řádem
 6. 6. Individuální vzdělávání

  • povinné předškolní vzdělávání lze plnit i formou individuálního vzdělávání,
  • pokud bude dítě touto formou vzděláváno převážnou část školního roku, je povinen zákonný zástupce tuto skutečnost oznámit ředitelce školy nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku,
  • plnění povinnosti předškolního vzdělávání formou individuálního vzdělávání lze oznámit ředitelce školy i v průběhu školního roku,
  • oznámení o individuálním vzdělávání musí obsahovat:
   • - jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte,
   • - uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
   • - důvody pro individuální vzdělávání
  • ředitelka školy doporučí zákonnému zástupci oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno (dle ŠVP PV),
  • úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech bude ověřena první pondělí a úterý v měsíci listopadu od 8:00 hod do 11:30 hod, náhradní termín je stanoven na první pondělí a úterý v měsíci prosinci od 8:00 hod do 11:30 hod,
  • ověřování bude probíhat formou rozhovoru s dítětem, hrou nebo popřípadě, pokud je vedeno portfolio dítěte, nahlédnutím do něj.
  • pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu, ukončí ředitelka dítěti individuální vzdělávání; po ukončení individuálního vzdělávání nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.
 7. 7. Ukončení předškolního vzdělávání

  Ředitelka může ukončit předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce, jestliže:

  • se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,
  • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,
  • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,
  • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.

  Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 8. 8. Práva zákonných zástupců dítěte

  • na informace o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích, o průběhu a výsledcích jeho vzdělávání
  • podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů, dle svého zájmu vstupovat do her svých dětí, po domluvě s učitelkou
  • vyžádat si konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou školy (po předchozí domluvě termínu)
  • k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu (formuláře u učitelek nebo ředitelky školy); bez písemného pověření nevydají učitelky dítě nikomu jinému, než jeho zákonnému zástupci
  • využít individuálně přizpůsobeného adaptačního režimu, který škola po dohodě s rodiči nabízí
  • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dítěte
  • na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení
 9. 9. Povinnosti zákonných zástupců dětí

  • v souladu se zákonem 561/2004 Sb., § 22 - zajistit, aby dítě řádně docházelo do školy, dodržovat školní řád a respektovat pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti dětí, informovat školu o zdravotní způsobilosti dítěte, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly ovlivnit průběh vzdělávání
  • předat dítě osobně učitelce mateřské školy, kdy teprve potom za něj přebírá zodpovědnost mateřská škola
  • povinnost převzít dítě od učitelky mateřské školy
  • učitelku informovat o zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na vzdělávání
  • ihned hlásit změny v údajích vedených ve školní matrice (změna zdravotní pojišťovny, telefonního čísla, trvalého pobytu, adresy pro doručování písemností …)
  • oznámit minimálně den předem do 12 h známou nepřítomnost dítěte učitelce ve třídě, nebo telefonicky na čísle své třídy, nebo e-mail třídy
  • není-li předem známá, omluvit dítě neprodleně telefonicky do 8 h na čísle své třídy,
   Berušky: +420 771 278 301, e-mail:
   Medvídci: +420 771 278 601, e-mail:
   Myšky: +420 771 278 701, e-mail:
  • doložit důvody nepřítomnosti dítěte, pro které je vzdělávání povinné pro tyto účely se vydává dítěti omluvný list, ve kterém bude uvedena doba, důvod nepřítomnosti a podpis zákonného zástupce dítěte
  • souladu se zákonem 561/2004 Sb. §34a, odst.4 - Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání stanoví školní řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy
  • oznámit příchod či odchod dítěte z mateřské školy v jinou než obvyklou dobu
  • vyzvednout dítě nejpozději do konce provozní doby mateřské školy; pokud si zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba nevyzvedne dítě ve stanovené době, učitelka setrvá s dítětem v mateřské škola a
   • zákonné zástupce a pověřené osoby kontaktuje telefonicky
   • informuje telefonicky ředitelku školy a postupuje podle jejích pokynů
   • kontaktuje orgán péče o dítě a požádá o zajištění neodkladné péče o dítě ve smyslu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění
   • případně se obrátí na Policii ČR
  • v řádném termínu do 15. dne v měsíci uhradit úplatu za předškolní vzdělávání (pokud ředitelka nerozhodla o osvobození či prominutí úplaty) a úplatu za školní stravování
  • dodržovat předpisy vydané ředitelkou školy (vnitřní řád školní jídelny, školní řád, bezpečnostní pokyny)
  • zajistit, aby dítě bylo učitelce předáno bez zjevných příznaků onemocnění (kapénková infekce, průjem, zvracení, zánět spojivek, pedikulóza, teplota, nebo jiného infekčního onemocnění)
  • bez zbytečného odkladu převzít své dítě v případě, že jsou ze strany mateřské školy informováni o jeho zdravotních obtížích
  • na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte
  • dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy a ostatními zákonnými zástupci pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti
  • zajistit účast individuálně vzdělávaného dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v termínech stanovených školním řádem
 10. 10. Práva a povinnosti dětí

  Práva dětí

  • na poskytování vzdělávání a školských služeb podle školského zákona
  • na možnost určit si délku spánku, zvolit si z nabízených činností
  • na účast ve hře odpovídající jeho věku
  • být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí)
  • na emočně kladné prostředí
  • být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem)

  Povinnosti dětí

  • děti jsou vedeny k tomu, aby respektovaly bezpečnostní pravidla ve třídě a mateřské škole, se kterými jsou seznámeny na začátku školního roku a průběžně jsou na ně upozorňovány
  • děti jsou vedeny k tomu, aby se podřizovaly v nezbytné míře omezení vyplývající z nutnosti dodržovat v mateřské škole potřebný řád a pokynům zaměstnanců mateřské školy
 11. 11. Práva a povinnosti pedagogických pracovníků školy

  Práva pedagogických pracovníků

  • na zajištění podmínek potřebných pro výkon pedagogické práce (ochrana před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, zákonných zástupců dětí a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole)
  • na nezasahování do přímé pedagogické činnosti, které by bylo v rozporu s právními předpisy
  • na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti (na prokazatelné seznámení s kritérii hodnocení)

  Povinnosti pedagogických pracovníků

  • vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli předškolního vzdělávání
  • chránit a respektovat práva dětí
  • chránit bezpečí a zdraví dětí a předcházet všem formám rizikového chování ve škole
  • informovat ředitele školy o každém narušení práv dětí a projevech rizikového chování
  • vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve škole a podporovat jeho rozvoj
  • zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení, s nimiž přišel do styku (ukládání dokumentace do uzamykatelných skříněk, uzavření vstupu do školní matriky)
  • poskytovat dítěti a jeho zákonnému zástupci informace spojené s výchovou a vzděláváním. Neposkytovat tyto informace jiným osobám (nekompetentním)
 12. 12. Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

  • vztahy vycházejí ze vzájemné důvěry, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti
  • všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají na vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou s cílem rozvíjet a organizovat činnost školy ve prospěch vzájemného výchovného působení rodiny a školy
  • veškeré informace poskytnuté škole zákonným zástupcem pro potřeby vedení školní matriky jsou důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
  • učitelky vydávají dětem a jejich zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a vnitřních předpisů školy (vnitřní řád školní jídelny, bezpečnostní předpisy a další)
 13. 13. Ochrana před sociálně patologickými jevy

  • mateřská škola má zpracovaný preventivní program k ochraně dětí před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, který je součástí školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání; v rámci školního vzdělávacího programu jsou děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejím věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem rizikového chování
  • děti jsou pojištěny proti úrazům v době pobytu v mateřské škole a při akcích organizovaných mateřskou školou
  • v budově mateřské školy a areálu školy platí zákaz kouření, požívání alkoholu a jiných návykových látek
 14. 14. Péče o zdraví a bezpečnost dětí

  • vstup do budovy mateřské školy je možný pouze prostřednictvím elektronického vrátného opatřeným kamerovým systémem
  • mateřská škola odpovídá za bezpečnost dítěte, a to od doby, kdy ho učitelka převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby, kdy ho učitelka předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě
  • k zajištění bezpečnosti při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka dostatečný počet učitelek tak, aby na jednu učitelku připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd, nebo 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší tří let
  • ve výjimečných případech k zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území MŠ pověří ředitelka MŠ kromě učitelek jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost školy
  • do mateřské školy nepatří nebezpečné předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví dětí, cenné věci, chytré hodinky, mobily a jiné elektronické zařízení
  • děti jsou pojištěny proti úrazům v době pobytu v mateřské škole a při akcích organizovaných mateřskou školou
  • v péči o zdraví dětí, o zdravé výchovné prostředí a vytváření příznivých podmínek pro zdravý vývoj dětí mateřská škola spolupracuje s příslušnými školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC)
  • z bezpečnostních důvodů musí mít děti obuv s pevnou patou na pobyt v budově školy i pobyt venku
  • hygienických důvodů musí mít děti jiné oblečení na pobyt v budově školy a jiné na pobyt venku
  • podávání léků dětem, jejichž zdravotní stav to vyžaduje (alergie, epilepsie, diabetes…), je možné pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce
 15. 15. Provoz školy vzhledem k nepředvídatelným událostem

  Mateřská škola postupuje dle aktuální situace v ČR a regionu. Přijímá taková opatření, aby nedocházelo ke krizovým situacím. Zaměstnanci jsou školeni v oblasti prevence a řešení krizových situací. Škola poskytuje informace o souvisejících závazných pravidlech vycházejících z platných právních předpisů. Podává informace zákonným zástupcům na webových stránkách a informačních tabulích v budově. Mateřská škola dodržuje doporučovaná pravidla (např. hygienická pravidla a standard úklidu při epidemiologické situaci). V případě nařízení karantény, nebo uzavření třídy či školy je rodičům a dětem nabízen edukační program prostřednictvím třídních e-mailů (vzdělávání na dálku). 16. 16. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

  Děti jsou učitelkami a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. V případě poškozování bude tato záležitost projednána se zákonnými zástupci dítěte. Zákonní zástupci po převzetí dítěte od učitelky plně zodpovídají za bezpečnost svého dítěte, pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou a chovají se tak, aby nepoškozovali majetek. V případě že zjistí jeho poškození, neprodleně nahlásí tuto skutečnost pracovníkovi školy.

 17. 17. Závěrečná ustanovení

  • je závazný pro všechny, jejich zákonné zástupce a všechny zaměstnance mateřské školy
  • je zveřejněn na webových stránkách školy, ve vstupních prostorách mateřské školy a je k nahlédnutí u ředitelky
  • byl projednán na pedagogické i provozní poradě dne 10.6.2024 se všemi zaměstnanci školy

  Zákonní zástupci byli informování o vydání a obsahu školního řádu, seznámili se dle seznamu v jednotlivých třídách.

  Nabytím účinnosti tohoto školního řádu končí platnost školního řádu vydaného dne 1.9.2021.

Ve Valašském Meziříčí dne 10.6.2024

Alena Janyšková, DiS.
ředitelka školy

Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".